โพธิ์ทอง ธ. ., เมฆอรุณ ป. ., และ ชูสำโรง ส. “การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 10-17, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247974.