พะสีนาม ค. ., กาศสนุก ธ. ., และ เลาห์รอดพันธ์ ณ. . “การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สำหรับการเพาะต้นอ่อนพืช”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 27-34, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247977.