เพ็ญโพธิ์ ภ., โตมอญ ช. ., ตันเรือน ก. ., นาพิรุณ ท. ., ธงไชย ว. ., แช่มมุ่ม ย. ., และ พูลประเสริฐ พ. . “การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 35-47, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247978.