พลซา ภ. ., ฉัตรเงิน ช. ., และ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. . “พิษของใบสาบเสือต่อลูกปลาดุกบิ๊กอุย”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 48-54, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247979.