ฝั้นต๊ะ ส. ., รักมาก อ. ., และ วงค์ตามี อ. “ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 55-62, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247980.