เลาห์รอดพันธ์ ณ. ., ห่านใต้ ป. ., เชื้อผู้ดี ฉ. ., อินเจริญ ท. ., ปลั่งสูงเนิน บ. ., แย้มหมื่นอาจ เ. ., และ มะลิวัลย์ บ. . “การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกข้าวโพดต่อค่าองค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 63-69, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247981.