ธรรมนิติเวทย์ ศ. “การประดับต้นไม้ภายในอาคาร”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 70-86, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247982.