พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ธ. ., และ วะชู ม. . “ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการควบคุมแห้วหมู และความเป็นพิษต่อข้าวโพด”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 48-57, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/247995.