ปูริยะ จ. ., ชำนาญผา ว. ., บุตรสีภูมิ พ. . ., และ วงค์ตามี อ. . “การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. e0170205, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248446.