ธนารุจ ช. “การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. e0180201, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/248959.