นิพันรัมย์ ม. ., ธรรมพิทักษ์ ก. ., สังคต เ. ., และ หวันเหล็ม น. “คุณสมบัติทางเคมี ปริมาณสารฟีนอลิก กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผงเปลือกส้มซ่าอบแห้ง”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. e0180202, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251749.