สังคต เ. ., จุลรอด ก., เอี่ยมสะอาด ก. ., ธรรมพิทักษ์ ก. ., และ หวันเหล็ม น. “องค์ประกอบทางเคมีของรำข้าวและการส่งเสริมการเจริญของโพรไบโอติก Pediococcus Acidilactici V202”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. e0180203, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/251869.