แหยมคง ส. “สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก: Situation and Pattern of Raising White Tailed-Yellow Chicken of Small Scale Farmers in Phitsanulok Province”. วารสารเกษตรนเรศวร, ปี 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. e0180204, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/aginujournal/article/view/252468.