ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช

Main Article Content

นทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ศุภิฌา ธนะจิตต์
เอิบ เขียวรื่นรมณ์

บทคัดย่อ

ทำกํารทดลองในแปลงเกษตรกรบ้ํานขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นําเยีย จ.อุบลราชธานี เพื่อเปรียบเทียบผลของกากแป้งมันสำปะหลัง 5 อัตราได้แก่ 0, 1, 2, 4 และ 8 ตัน/ไร่ ต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในดินชุดดินโคราช วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จำนวน 4 ซ้ำ ในทุกตำรับการทดลองมีการใส่ปุ๋ยที่อัตรา 16:8:16 กก. N:P2O5:K2O/ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่อายุ 10 เดือน ผลการศึกษา พบว่า การปลูกมันสำปะหลังโดยไม่ใส่กากแป้งมันสำปะหลังให้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 3.98 ตัน/ไร่ ในทุกตำรับการทดลองที่มีการใส่กากแป้งมันสำปะหลังได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดสูงกว่าตำรับควบคุม โดยการใส่ในอัตรา 2, 4 และ 8 ตัน/ไร่ ทำให้ได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสูงสุดเท่ากับ 5.61, 5.83 และ 5.99 ตัน/ไร่ตามลำดับ ขณะที่การใส่เพียง 1 ตัน/ไร่ ยังคงให้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด (4.67 ตัน/ไร่) สูงกว่ําตำรับควบคุม สำหรับผลผลิตแป้ง และชีวมวลส่วนเหนือดินก็ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด กากแป้งมันสำปะหลังยังส่งผลต่อร้อยละการสะสมแป้งในหัวมันสำปะหลังสด แต่พบว่ําการใส่ที่อัตรา 2 ตัน/ไร่ทำให้ร้อยละการสะสมแป้งสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเท่ากับ 24.53 ซึ่งสูงกว่าการใส่ที่อัตรา 8 ตัน/ไร่ (26.00%) ส่วนตำรับควบคุมมีค่าต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 21.69 ขณะที่มันสำปะหลังมีการดูดใช้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอย่ํางชัดเจน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตำรับที่ให้ผลผลิตสูงสุด


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2554. มันสำปะหลัง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

คณาจารย์ภาควิชาปฐีวิทยา. 2548. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.

จีรวรรณ พรหมมา, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์,เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และปรีชา เพชรประไพ. 2555. ผลของชนิดและอัตราของปูนต่อมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินยโสธร. แก่นเกษตร. 4(1): 19-26.

ภัทร์ ถนิมมาลย์, สมชัย อนุสนธิพรเพิ่ม, อัญชลี สุทธิประการ, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และปรีชา เพชรประไพ. 2557. การใช้เพอไลต์ มูลไก่แกลบ และปุ๋ยสังกะสีที่ให้ทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร. แก่นเกษตร.42(2): 189-200.

พรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์,ดาวจรัส เกตุโรจน์ และปรีชา เพชรประไพ. 2560. ผลของกากแป้ งมันสำปะหลัง หินปูนบด และโดโลไมต์ต่อสมบัติดินและ มันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินสตึก. แก่นเกษตร.45(1): 25-34.

เบญญาทิพย์ มณีทุม, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์และดาวจรัส เกตุโรจน์. 2560. ผลของเบนทอไนต์และปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกบนดิน Ustic Quartzipsamment. แก่นเกษตร. 45(1): 153-164.

ศิรินทรา ตะสาริกา, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และปรีชา เพชรประไพ. 2554. อิทธิพลของมูลไก่แกลบกับปุ๋ยสังกะสีและเหล็กที่ให้ทางใบต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธรที่เสื่อมโทรม.

แก่นเกษตร. 39(2): 105-116.

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และ วราพันธุ์ จินตณวิชญ์. 2552. การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากมันสำปะหลัง. ศูนย์ค้ นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ, มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

สัมฤทธิ์ ริยาพันธ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม และอัญชลี สุทธิประการ. 2553. การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง. แก่นเกษตร. 38(3):191-204.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรและแนวโน้มปี 2557. แหล่งที่มา: https://goo.gl/PZuE3S. ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559.

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรและแนวโน้มของประเทศไทยปี 2558. แหล่งที่มา: https://goo.gl/dfSkTN. ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559.

อังศุมาลิน แท่นเครือ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และเอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2560. ผลของยิปซัม กากแป้ งและเปลือกล้างมันสำปะหลังต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินยโสธร. แก่นเกษตร. 45(2): 239-248.

เอิบ เขียวรื่นรมณ์. 2542. คู่มือปฎิบัติการ การสำรวจดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Anusontpornperm, S. 2003. Land Evaluation Using Soil Properties in Relation to Genesis and Classification to Make Guidance on Soil Management for Cassava Crop Practice. Ph.D. Thesis, The University of Reading, UK.

Anusontpornperm, S., S. Nortcliff, and I. Kheoruenromne. 2009. Interpretability comparison between Soil Taxonomic and Fertility Capability Classification units: a case of some major cassava soils in northeast, Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 043(5): 9-18.

Agbim, N.N. 1985. Potential of cassava peels as soil amendment II. J. Envin. Qual. 14: 44-56.

Chew, W.Y., K. Ramili, and K.T. Joseph. 1978. Copper deficiency of cassava (Manihot esculenta Crantz) on Malaysian peat soil. MARDI Research Bulletin. 6(2): 208-213.

CIAT. 1985. Cassava Program. Annual Report for 1984. Working Document No. 1. CIAT, Cali, Columbia.

Howeler, R.H. 2014. Sustainable Soil and Crop Management of Cassava in Asia: a Reference Manual. CIAT and the Nippon Foundation, Tokyo, Japan.

Kanjana, D., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, and A. Suddhiprakarn. 2012. Effects of soil conditioners on yield and starch content of cassava grown on a degraded Yasothon soil. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), October 17-19, 2012, Chiang Mai, Thailand.

Kerdchana, C., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, and W. Wiriyakitnateekul. 2014. Effect of gypsum, dolomite, burnt rice husk from ethanol plant and rates of chemical fertilizer on cassava grown on a Korat soil. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.

Komariah, K. Ito, M. Senge, J. T. Adomako, and Afandi. 2008. Amendment of soil physical and biological properties using rice husk and tapioca wastes. J. Japanese Soc. Soil Phys. 108: 81-90.

Lunlio, P., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, and I. Kheoruenromne. 2017. The impacts of tillage, soil conditioners, and chemical fertilizer on yield of cassava in Yasothon Soil Series (Typic Paleustult), relationship between nutrient concentration and cassava yield components, and soil property. Khon Kaen Agr. J. 45(2): 373-382.

Mitsuchi M., P. Wichaidit, and S. Jeungnijnirund. 1986. Outline of Soils of the Northeast Plateau, Thailand. Their Characteristics and Constraints. ADR, Khon-Kean, Thailand.

Nair, P.G., and B. Mohankumar. 1980. Response of cassava to micronutrients application in acid laterite soil, P. 81-83. In Proc. Nat. Seminar on Tuber Crops Production Technology, held in Tamil Nudu Agric. Univ., Coimbatore, India. November 21-22, 1980.

Nilnoree, T., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne, and P. Petprapai. 2016. Effect of chicken manure and organic wastes from cassava starch manufacturing plant on cassava Grown on Dan Khun Thot soil. Khon Kaen Agr. J. 44(1): 167-178.

Okonkwo, C., I. Onyibe, and C.N. Mbah. 2011. Influence of different forms of cassava peel on physicochemical properties of an Ultisols and yield of Maize (Zea mays L.) in Abakaliki south eastern Nigeria. J. Agri. Biol. Sci. 2: 78-83.

Phuniam, M., S. Anusontpornperm, and S. Thanachit. 2012. Response of cassava grown on a Warin soil to perlite and chicken manure combined with Zn foliar application. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), October 17-19, 2012, Chiang Mai, Thailand.

Plengsuntia, P., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, and I.Kheoruenromne. 2012. Root yield and starch content of cassava as affected by different fertilizer formulas and chicken manure. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), October 17-19, 2012, Chiang Mai, Thailand.

Sittibusaya, C., C. Narkaviroj, and D. Tunrnaphirom. 1987. Accomplishments and present status of cassava soil research in Thailand. pp.81-99. In: R.H. Howeler and K. Kawano, eds. Cassava Breeding and Agronomy Research in Asia. Proceeding of a Regional Workshop Held in Rayong, 26-36 October 1987, Thailand.

Sittibusaya, C. 1996. Strategies of developing fertilizer recommendations for field crops. Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

Sriket, S., S. Thanachit, and S. Anusontpornperm. 2015. Effect of fertilizer rates on cassava grown on Yasothon soil amended with cassava stem base biochar and wastes from cassava starch manufacturing plant. Khon Kaen Agr. J. 43(4): 755-762.

Suksawat, N., S. Thanachit, S. Anusontpornperm, and I. Kheoruenromne. 2010. Effect of tillage and soil amendments on yield of cassava grown on coarse-textured soils. The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT36), October 26-28, 2010, Bang-na, Bangkok, Thailand.

Weil, R.R., and N.C. Brady. 2017. Nature and Properties of Soils. 15th ed. Pearson Education. Inc., New Jersey.

Yimnoi, N., S. Anusontpornperm, and S. Thanachit. 2014. Effect of lime materials and cassava peel on cassava grown on a Satuk soil. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40). December 2-4, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>