กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มในการประเมินพันธุกรรมโคนมของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล