กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ค่าดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) ร่วมกับดัชนีความแตกต่างของความชื้น (NDWI) ประเมินความชื้นในดินช่วงฤดูแล้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล