ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

อุษา นรสิงห์
ศุภิฌา ธนะจิตต์
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
เอิบ เขียวรื่นรมณ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)