กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระดับความเครียดในสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิกที่มีต่อลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการ รูปแบบ และระดับการแสดงออกของยีน DREB2 จากอ้อยในยาสูบดัดแปลงพันธุกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล