[1]
ระดาไสย ย. และ แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. 2021. การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน . วารสารแก่นเกษตร. 49, 6 (เม.ย. 2021), 1402–1409.