[1]
แซ่ย่าง เ. , สุภาภรณ์ ส. และ พรมอุทัย ช. 2021. ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 1–11.