[1]
อยู่เจริญกิจ ณ. , ธนะจิตต์ ศ. และ อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. 2021. ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 12–24.