[1]
ล สุขญาณกิจ ส. , จิวประเสริฐ โ. , แปงใจ ว. และ พาณิชพัฒน์ ธ. 2021. การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน . วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 37–48.