[1]
สาระพิน ป. , เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ช. และ โพธิ ฤ. 2021. ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 64–75.