[1]
ศรีทองแท้ ช. , มอญขาม ธ.ม., สนิทชน จ. , ศรีสว่างวงศ์ ส. และ สมพงศ์ จันทร์แก้ว ส.จ. 2021. การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ . วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 87–104.