[1]
คำพันธ์ พ. และ บุญมี ศิริ บ.ศ. 2021. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 105–118.