[1]
นันตะกูล ก. , หมื่นมาณี ณ. และ จันทร์บาง เ. 2021. การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 119–129.