[1]
ณ พัทลุง ฐ. และ ตังคนานนท์ ว. 2021. การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1 . วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 130–143.