[1]
หน่อแก้ว จ. , เข็มมุกด์ ว. , เจมส์ แมกกอฟเวิ่น โ. และ โตอนันต์ ช. 2021. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 144–154.