[1]
กาฬภักดี เ. , เพียซ้าย อ. , ศิริวรรณ์ ว. , กาฬภักดี พ. และ เขียวขำ เ. 2021. การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani . วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 155–166.