[1]
อุตรนคร ป. และ หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ห.ม. 2021. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis . วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 167–178.