[1]
หนานสายออ อ. และ อภิโชติธนกุล อ. 2021. ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกน้ำตาลทรายและน้ำตาลดิบของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมออโตรีเกรสซีฟไม่เชิงเส้นแบบเวฟเล็ต. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 179–191.