[1]
ดวงวงษา จ. และ อึ้งเศรษฐพันธ์ เ. 2021. ผลของสารสกัดจากพืช มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) หอมแดง (Allium ascalonicum) และ ดอกแค (Sesbania grandiflora) ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล (Oreochromis niloticus). วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 192–202.