[1]
นิลวิเชียร ป. , ภูวัน น. และ เด็กหลี ภ. 2021. ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 203–212.