[1]
ไกรทัศน์ เ. , เมฆสัมพันธ์ เ., สมัชชานนท์ ท. , มั่นธรรม เ. , เรืองสอน ช. , เวชสิทธิ์ อ. และ ถาวรโสตร์ ณ. 2021. การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน จากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 223–233.