[1]
เบี้ยทอง ว. และ ศรีชนะ ด. 2021. ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 234–240.