[1]
นพรัตน์ไมตรี ม. , ชุมแสงโชติสกุล ว. , นาวา ม. , ปานทอง อ. และ กิจพิพิธ ว. 2021. ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 49, 1 (ก.พ. 2021), 241–257.