[1]
เฟื่องถี อ., สุริหาร พ. , เลิศรัตน์ ก. , สนิทชน จ. และ จันทร์แก้ว ส. 2019. ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน. วารสารแก่นเกษตร. 47, 1 (ก.พ. 2019), 105–114.