[1]
หาระโคตร พ. , หมื่นสุข จ. , จิระเกียรติกุล เ. และ สุริหาร พ. 2019. ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น. วารสารแก่นเกษตร. 47, 4 (ส.ค. 2019), 705–714.