[1]
รัตนานิคม ค. , นาสินพร้อม น. และ พงษ์จงมิตร .ธ. 2019. การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่. วารสารแก่นเกษตร. 47, 6 (ธ.ค. 2019), 1195–1202.