[1]
โรจน์สวัสดิ์สุข น. , อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. , ธนะจิตต์ ศ. และ เขียวรื่นรมณ์ เ. 2018. ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช. วารสารแก่นเกษตร. 46, 2 (เม.ย. 2018), 203–212.