[1]
สุวรรณวิวัฒน์ ช. , ตรีโลเกศ ว. และ แจ่มใส ช. 2018. การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม. วารสารแก่นเกษตร. 46, 2 (เม.ย. 2018), 409–418.