[1]
บุญเกื้อ ป. , ตรีโลเกศ ว. , อิศรางกูร ณ อยุธยา ส. , ชูสาย ช., ศีลเตโช ศ., Hammecker, C. , Hartmann, C. และ สุวรรณัง น. 2018. สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน. วารสารแก่นเกษตร. 46, 3 (มิ.ย. 2018), 497–506.