[1]
เจียมใจ ว. , อนงค์รักษ์ น. และ คำยอง ส. 2020. ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 48, 1 (ก.พ. 2020), 177–188.