[1]
วิทยาคุณ ส. , เยื้องกลาง เ. และ ศรีนานวล ไ. 2008. อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม. วารสารแก่นเกษตร. 36, 1 (มี.ค. 2008), 43–52.