[1]
บุรีนอก เ. , เยื้องกลาง เ. , วสุเพ็ญ ไ. , วงศ์สุทธาวาส ศ. , สีสะอาด ค. และ Kawamoto, .Y. 2009. การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก. วารสารแก่นเกษตร. 36, 3 (ก.ย. 2009), 245–254.