[1]
นาสินพร้อม น. , กตเวทิน ส. , ดวงจินดา ม. และ ธรรมเบญจพล เ. 2009. ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน. วารสารแก่นเกษตร. 36, 3 (ก.ย. 2009), 255–264.