[1]
นิลาวงศ์ ค. , ตรีโลเกศ ว. และ พลธานี อ. 2009. การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารแก่นเกษตร. 37, 4 (ธ.ค. 2009), 293–302.