[1]
บุรีนอก เ. , สีสะอาด ค. , หอมไสย ว. , วงศ์สุทธาวาส ศ. , เยื้องกลาง เ. และ วสุเพ็ญ ไ. 2011. คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก. วารสารแก่นเกษตร. 39, 2 (มิ.ย. 2011), 137–146.