[1]
เสาวกูล ก. และ งามเสน่ห์ ป. 2011. การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก). วารสารแก่นเกษตร. 39, 2 (มิ.ย. 2011), 147–158.