[1]
กล่อมทอง พ. , ดวงจินดา ม. , กตเวทิน ส. , ผาสุก ย. และ ตวงสิทธิตานนท์ ค. 2011. การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร. วารสารแก่นเกษตร. 39, 2 (มิ.ย. 2011), 171–180.